Robert Gordon Wasson

Robert Gordon Wasson (1898-1986) was de onderdirecteur van public relations bij J.P. Morgan & Co. Dit is een grote bank in Amerika. Tevens wordt hij beschouwd als de grondlegger van de psychedelische revolutie die halverwege de vorige eeuw in het Westen op gang kwam. Hij had dus twee zeer verschillende carrières die met elkaar in strijd leken te zijn.

Wasson was verder één van de eerste die ethnomycology studeerde en wordt daarom ook wel beschouwd als de grondlegger van de ethnomycology. Er bestaat eigenlijk geen goede Nederlandse vertaling voor dit woord. Een mycoloog onderzoekt echter paddenstoelen en entho betekent etnisch, wat een synoniem is voor culturele beschaving. Binnen de ethnomycology doet men dan ook onderzoek naar het cultureel gebruik van paddenstoelen.

Robert Gordon Wasson maakt aantekeningenOmdat Wasson journalistiek had gestudeerd, was hij in staat zijn opgedane kennis met het grote publiek te delen. Hij heeft zijn werk altijd zeer gedegen onderbouwd en beschreef opzienbarende ontdekkingen. Zijn eerste artikel ‘Seeking the Magic Mushroom’ (1957) zorgde ervoor dat psychedelische paddenstoelen voor het eerst onder de aandacht kwamen bij het grote publiek. Hierdoor heeft dit artikel een zeer grote bijdrage geleverd aan de psychedelische revolutie. Hierna volgde een groot aantal andere boeken en artikelen.

Biografie

Wasson werd geboren in Montana en groeide op in New Jersey waar hij diende als radio-operator tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hierna studeerde hij aan de Columbia School of Journalism en de London School of Economics. Vervolgens gaf hij Engelse les en werkte als journalist voor verschillende bladen. Toen hij ouder was, kreeg hij een baan bij J.P. Morgan & Co.

In 1926 trouwde hij met de Russische Valentina Pavlovna Guercken. Doordat zij als Russische een geheel andere houding had ten opzichte van paddenstoelen dan de meeste Amerikanen, werd zijn interesse in het gebruik van paddenstoelen gewekt. Deze interesse sloeg over in fascinatie. Op een gegeven moment zei hij zelfs zijn baan bij de bank op, om de rest van zijn leven te wijden aan het ontrafelen van de mysteries van de vele paddenstoelencultussen die wereldwijd hebben bestaan. Voor dit onderzoek bezocht hij ook inheemse volksstammen die vandaag de dag nog steeds psychedelische paddenstoelen inzetten als onderdeel van hun ceremonies.

Robert Gordon Wassons ethnomycology studie

Het echtpaar begon samen een diepgaande studie naar het gebruik van paddenstoelen, wat in 1957 leiden tot het boek Mushrooms, Russia and History. Voor hun onderzoek bezochten Wasson en zijn vrouw het Mazatec-volk in Mexico. Zij waren de eerste westerlingen die deelnamen aan een paddenstoelritueel bij de Mazatec. Sjamaan María Sabina leidde het ritueel en leerde hen over het gebruik en de effecten van psychedelische paddenstoelen. Helaas liep het daardoor niet zo goed af met María Sabina. Meer hierover is in dit artikel te lezen.

In mei 1957 kwam het artikel ‘Seeking the magic mushroom’ uit in het populaire tijdschrift Life. Wereldwijd kwam dit artikel onder de aandacht en velen werden nieuwsgierig naar de paddenstoelen.

De botanist Roger Heim hielp Wasson met het verzamelen van verschillende soorten psychedelische paddenstoelen. Heim besloot vervolgens deze paddenstoelen te kweken en het was Albert Hoffman die de chemische structuur van de psychoactieve stoffen psilocybine en psilocine identificeerde. Tevens waren het Hoffman en Wasson die de psychoactieve component van de plant salvia wisten te achterhalen.

Wasson heeft vervolgens diepgaand onderzoek gedaan naar soma’s. Een soma is een middel dat wordt beschreven in mythes en religies waarmee men in contact treedt met de goden. Uit welke substanties een dergelijke brouwsel bestond, weten we niet. Vaak wordt verondersteld dat hierin psychoactieve planten of schimmels zaten. Zo zou de vrucht van de boom der wijsheid – die wordt beschreven in de bijbel - mogelijk verwijzen naar het gebruik van psychoactieve paddenstoelen. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier het nieuwsitem over De boom der wijsheid.

In de heilige geschriften van de Hindoes werd ook gesproken over een soma. Volgens Wasson zouden de oude Hindoes de vliegenzwam hebben gebruikt als middel om in contact te treden met de goden. Deze theorie publiceerde hij in 1967 in het artikel ‘Divine Mushroom of immortality’.

Hierna onderzocht hij de mysteriën van Eleusis. Dit waren jaarlijks terugkerende ceremoniën van oud-Griekse cultussen. Omdat deze ceremoniën in het diepste geheim plaatsvonden en de doodstraf volgde wanneer deelnemers er achteraf over spraken, weten we weinig over wat zich precies afspeelde. Wel is terug te vinden dat men tijdens dergelijke rituelen de granendrank kykeon dronk. Volgens Wasson en Albert Hoffman zou deze drank moederkoren bevatten. Dit is een schimmel die groeit op graan. Deze schimmel bevat de psychoactieve component LSA, waaruit Albert Hoffman voor het eerst LSD synthetiseerde. LSA is van zichzelf echter ook psychoactief.

In het artikel 'The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries' leggen Wasson en Hoffman hun theorie uit over de mogelijke inhoud van de Griekse soma. Hierna publiceert Wasson nog een groot aantal andere interessante artikelen en boeken, waarmee hij steeds maar weer duidelijk maakte dat vele oude culturen gebruik maakten van psychedelica.

Om Wasson te eren voor het vele inzicht gevende werk dat hij geleverd heeft, zijn er twee paddenstoelen naar hem vernoemd. Deze paddenstoelen heten: Psilocybe wassoni en Psilocybe wassoniorum.

Robert Gordon Wasson en María Sabina

María Sabina werd eind van de negentiende eeuw geboren in Huautla de Jimez. Haar precieze geboortedatum is niet bekend, want de Mazatecen hielden geen geboortedatums bij. María Sabina behoorde tot het volk van de Mazatecen. Haar vader stierf aan een ziekte toen ze drie jaar oud was, waarop haar moeder besloot om weer bij haar ouders in te trekken. Zo groeide ze op bij haar grootouders van haar moederskant.

Haar grootvader en overgrootvader van haar vaders kant waren wijze mannen die werkten met psychoactieve paddenstoelen. Zij gaven ook ceremonies. María had dezelfde gaven als haar voorouders en werd daarom ingewijd als sjamaan. Zij was de eerste sjamaan die westerlingen toestond om deel te nemen aan de heilige paddenstoelceremonies.

Zo kwam ook Robert Gordon Wasson bij María Sabina terecht en onderging bij haar een ceremonie. Hij vroeg of hij een foto van haar mocht maken. Dit mocht, onder de voorwaarde dat hij deze foto voor zichzelf hield. Wasson hield zich echter niet aan deze afspraak en publiceerde toch haar foto.

R. Gordon Wasson en Maria SabinaIn het artikel ‘Seeking the magic mushroom’ beschreef Wasson zijn ervaringen gedurende zijn eerste paddenstoelenceremonie. Hij noemde María Sabina in zijn artikel Eva Mendes, in een poging haar privacy te beschermen. Omdat hij echter wel de locatie noemde en foto’s van haar publiceerde, kwam men al snel achter haar echte naam.

Zo ontstond er onder westerlingen grote interesse in het ondergaan van paddenstoelceremonies en in het bijzonder die van de Mazatecs. Wetenschappers, hippies, paddenstoelenzoekers en beroemdheden als Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger en Keith Richards reisden naar Mexico om daar María Sabina te ontmoeten. In 1967 huurden zelfs ruim zeventig mensen afkomstig uit Amerika, Canada en Europa een hut in de nabijgelegen dorpen. Zij waren nagenoeg allemaal door het lezen van Wassons artikel daar terecht gekomen. Met meerderen ging María Sabina een vriendschap aan.

De grote toestroom buitenlanders zorgde er echter voor dat María Sabina de aandacht van de Mexicaanse politie op zichzelf vestigde. Deze beschuldigde haar van het verkopen van drugs aan buitenlanders. Hierdoor raakte de Mazatec-gemeenschap ontwricht. Haar eigen mensen gaven haar de schuld van deze wantoestanden, waarop ze uit het dorp werd verbannen. Tevens werd haar huis verbrand.

Uiteraard had María Sabina achteraf veel spijt dat zij Wasson geïntroduceerd had in de magische wereld van de psychedelische paddenstoelen. Wasson beweerde echter dat het verspreiden van kennis zijn enige doel was geweest. Op latere leeftijd raakte María Sabina zeer verbitterd vanwege de misstappen die ze in haar ogen had begaan. Volgens haar hadden westerlingen te weinig respect voor de heilige magische paddenstoelen. Ze werden in het Westen vooral door jonge mensen gebruikt als genotsmiddel. Hierdoor zouden de paddenstoelen hun puurheid hebben verloren, waardoor deze niet meer werkten.

De publicaties van Robert Gordon Watson op een rij

Wasson heeft een reeks boeken en artikelen gepubliceerd, waarvan een deel in eigen beheer. Dit waren kleine oplages. Hierdoor zijn sommige originele boeken verzamelobjecten geworden en alleen nog tegen extreem hoge prijzen te verkrijgen. Gelukkig is het meeste van zijn werk ook als pdf gratis te downloaden.

Boekomslag Soma • ‘Seeking the magic mushroom’ (1957) is het eerste artikel dat Wasson publiceerde over paddenstoelen. Hij deelde hierin zijn eerste ervaring met de paddenstoelceremonie die hij onderging onder leiding van Sabina Maria. Het artikel diende tevens als promotie voor zijn eerste boek.
 • Mushrooms, Russia and History (1957) is een zeer dik boek. Het bevat ruim vierhonderd pagina’s, bestaat uit twee delen en is rijkelijk geïllustreerd. Deel één beschrijft hoe paddenstoelen vroeger in Europa en Rusland werden gebruikt om te eten. Ook worden enkele beroemde moorden beschreven waarbij het slachtoffer werd gedood met paddenstoelengif. Verder wordt uiteengezet hoe paddenstoelen - na de opkomst van het christendom – door sommige volkeren werden beschouwd als de helpers van Satan. Deel twee beschrijft hoe psychoactieve paddenstoelen worden ingezet door volksstammen in Mexico. Het boek is alleen te verkrijgen als verzamelobject en kost in goede conditie ruim tweeduizend dollar.
 • Divine mushroom of immortality (1968), in dit boek beschrijft Wasson hoe volgens hem de vedische soma de vliegenzwam was.
 • A Review of Carlos Castaneda's "The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge (1969) Wasson was ook erg geïnteresseerd in de boeken van Carlos Castaneda. Hij heeft daarover enkele recensies geschreven.
 • A Review of Carlos Castaneda's “A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan.” (1972)
 • A Review of Carlos Castaneda's "Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan." (1973)
 • A Review of Carlos Castaneda's "Tales of Power." (1974)
 • María Sabina and Her Mazatec Mushroom Velada (1976) is een boek waarin de ceremonies worden beschreven die María Sabina gaf. Het bevat tevens vier cassettetapes waarop een ceremonie te beluisteren is. Dit boek is alleen te verkrijgen als een verzamelobject en in goede conditie zou het meer dan vierduizend dollar op kunnen leveren.
 • The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries (1978) is een boek waarin Wasson de geheimen van de Griekse rituelen bloot legt. Het is een bijzonder boek, omdat het vanuit drie perspectieven een licht laat schijnen op het onderwerp. Een chemicus, mycoloog en geschiedkundigen komen aan het woord. Dit boek is bij Amazon te koop.
 • The Wondrous Mushroom: Mycolatry in Mesoamerica (1980) is eigenlijk een soort van biografie waarin Wasson terugblikt op zijn gehele studie naar het gebruik van psychedelische paddenstoelen. Hij begint bij zijn eerste ervaring bij Maria Sabina. Hierna volgen vele inzichten, ervaringen en beschrijvingen. Zo brengt hij de geschiedenis van psychedelica nauwkeurig in kaart. Dit boek is in 2014 opnieuw uitgegeven en is te verkrijgen via Amazon.
 • ‘The Last Meal of the Buddha’ (1982) is een artikel waarin Wasson beschrijft dat de soma’s uit het boeddhisme ook psychedelische paddenstoelen zijn.
 • Persephone's Quest: Entheogens and the Origins of Religion (1986) In dit laatste boek maakt Wasson duidelijk hoe overal ter wereld oude beschavingen gebruik maakten van psychedelische paddenstoelen. Zo zouden volgens hem de religies zijn ontstaan.

Robert Gordon Watson een groot psychonaut

Met recht kan gezegd worden dat Wasson een ontzettend grote bijdragen heeft geleverd aan de kennis over het gebruik van psychedelica. Door hem zijn veel westerlingen psychedelische paddenstoelen gaan gebruiken, wat bij velen tot diepe inzichten heeft geleid. Verder zorgde zijn ontrafeling van de soma’s en het inzicht dat aan de meeste religies een paddenstoelcultus vooraf ging, voor een andere manier van kijken naar de wereld om ons heen. Zijn rol in de psychedelische revolutie is dan ook moeilijk te overschatten.